यहाँ वास्तविकता छ

हरेक नेपाली नागरिक यो हेर्न पर्छ , यहाँ वास्तविकता छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *